Weronika Powęska

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Sytuacja, w której przedsiębiorca zauważa, że nie jest w stanie na bieżąco regulować zaciągniętych zobowiązań z pewnością bywa bardzo trudna. Kiedy jest właściwy moment, aby rozważyć ogłoszenie upadłości? W dzisiejszym wpisie przedstawię Wam jak rozumieć „niewypłacalność” – przesłankę ogłoszenia upadłości przedsiębiorców.

Zachęcam do lektury!

Niewypłacalność – czyli kiedy należy ogłosić upadłość?

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Zatem niemal mityczna „niewypłacalność’  jest najistotniejszym pojęciem postępowania upadłościowego. To ona bowiem stanowi granicę, po przekroczeniu której możliwe jest zainicjowanie procesu upadłościowego przez przedsiębiorcę lub wierzyciela.

Zrozumienie tego pojęcia jest więc kluczowe dla przedsiębiorców i pozwala właściwie reagować na sytuacje kryzysowe i podejmować odpowiednie kroki w celu ochrony interesów zarówno własnych, jak i swoich wierzycieli.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Wygaśnięcie umowy przedwstępnej

Weronika Poweska08 lutego 2024

Zawarcie umowy przedwstępnej często (słusznie!) postrzegane jako złożenie przez drugą stronę zapewnienia, że jest zainteresowana przeprowadzeniem określonej transakcji. Zwłaszcza przy umowach sprzedaży nieruchomości jest to niemal standard 🙂 

Życie jednak czasem dyktuje różne scenariusze… Może zatem zdarzyć się tak, że w określonych okolicznościach strony nie będą już zainteresowane zawarciem w przyszłości umowy „końcowej”. Czy można się zatem „od razu”, w umowie przedwstępnej umówić, że w pewnych sytuacjach umowa przedwstępna przestanie wiązać strony?

Dziś na tapet wezmę właśnie rozwiązanie umowy przedwstępnej (o której więcej przeczytasz tutaj) na mocy samego postanowienia umownego.

Jeśli chcecie dowiedzieć się jak na możliwość wygaśnięcia umowy przedwstępnej zapatruje się orzecznictwo – zapraszam do lektury! 🙂

umowy przedwstępnej

Wygaśnięcie umowy przedwstępnej

W praktyce obrotu istnieje co najmniej kilka sposobów rozwiązania umowy. 

Może to nastąpić na mocy jednostronnego oświadczenia jednej ze stron. Przykładami takich oświadczeń będą oświadczenie o wypowiedzeniu umowy albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Czy upadłość przedsiębiorstwa to dobry sposób na pozbycie się długów?

To pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy borykający się z problemami finansowymi. Wielu wierzy, że samo ogłoszenie upadłości da dobry argument kontrahentom, aby przestali domagać się zapłaty zaległych należności. Niektórzy liczą również, że po ogłoszeniu upadłości będą mogli upłynnić pozostały majątek przedsiębiorstwa a pozyskane środki zachować dla siebie.

Są to jednak płonne nadzieje 🙂

Dziś chcę wyjaśnić Wam jakie są główne cele ogłoszenia upadłości, ochronie jakich interesów ono służy i kto może ją ogłosić.

Serdecznie zapraszam do lektury! 🙂

Czym jest upadłość i jaki jest cel jej ogłoszenia?

upadłość

W polskim prawie, procedura upadłości uregulowana jest ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Upadłość to de facto skutek prowadzonego na wniosek wierzycieli lub samego dłużnika postępowania, w którym niewypłacalne przedsiębiorstwo ma możliwość umorzenia całości lub części swoich zobowiązań.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej

Weronika Poweska06 listopada 2023

Czy dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej jest możliwe mimo całkowitej bierności kontrahenta? Takie pytania często zadają mi klienci, kiedy po wcześniejszym podpisaniu umowy przedwstępnej (więcej o niej przeczytacie tutaj) druga strona uchyla się od podejmowania dalszych czynności. 

dochodzenie zawarcia

Niestety, odpowiedź nie jest w każdym przypadku taka sama. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej – serdecznie zapraszam do lektury tego wpisu 🙂

Czym jest „uchylanie się” od zawarcia umowy przyrzeczonej?

Pojęcie uchylania się rozumiane jest intuicyjnie jako odmowa kontrahenta spotkania się w celu podpisania umowy przyrzeczonej. Zwykle ze złej woli lub okoliczności, za które on odpowiada.

W orzecznictwie jednak to pojęcie interpretowane jest szerzej.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Czy były członek zarządu może skarżyć uchwałę?

Weronika Poweska02 października 2023

Wspólne działanie nie zawsze oznacza jednomyślność – wie o tym każdy, kto uczestniczy w spółach i innego rodzaju komitywach. Bywa, że uchwała Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia) np. narusza interes wspólnika, który nie pozostaje w takiej sytuacji bezbronny. O tym, kiedy można zaskarżyć uchwałę w szczegółach przeczytacie tutaj. Kodeks spółek handlowych wskazuje także kto może żądać uchylenia uchwały. Wątpliwości budzi jednak to czy były członek zarządu mogą wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały? 

były członek zarządu

Dzisiejszy wpis poświęcę właśnie temu zagadnieniu.  Jeśli chcecie się z nimi zapoznać serdecznie zapraszam do dalszej lektury! 🙂

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Forma umowy przedwstępnej a jej skutki

Weronika Poweska11 września 2023

W jednym z ostatnich wpisów poruszyłam temat umowy przedwstępnej. Wiem, że temat umów jest dla Was interesujący. Kontynuując go w dzisiejszym wpisie odpowiem na pytanie: czy forma umowy przedwstępnej ma jakiekolwiek znaczenie?

forma umowy przedwstępnej

Forma umowy przedwstępnej – (nie)przewidziana przez ustawodawcę

W przepisach kodeksu cywilnego na próżno szukać wskazanej przez ustawodawcę obligatoryjnej formy zawarcia umowy przedwstępnej.

Oznacza to ni mniej ni więcej niż to, że umowę przedwstępną można zawrzeć w dowolnej formie.

Od tego jednak jaką formę wybierzemy może jednak zależeć bezpieczeństwo przyszłej transakcji!

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

W przypadku spełnienia ustawowych przesłanek uchylenia uchwały wskazanym przez prawodawcę podmiotom przysługuje prawo do zaskarżenia uchwały w drodze wytoczonego powództwa, które wszczyna postępowanie o uchylenie uchwały.

Dla przypomnienia, przesłankami uchylenia uchwały są:

  • sprzeczność ze statutem bądź dobrymi obyczajami oraz
  • godzenie w interes spółki lub cel w postaci pokrzywdzenia akcjonariusza. 

Kwestię przesłanek do uchylenia uchwały szczegółowo umówiłam we wcześniejszym wpisie.

Uprawnionymi do wniesienia powództwa są co do zasady organy spółki, członkowie tych organów oraz – w określonych sytuacjach – akcjonariusze (wspólnicy). 

Dziś omówię procesowe kwestie zaskarżenia uchwały.

postępowanie o uchylenie

Postępowanie o uchylenie uchwały – charakter gospodarczy

Sprawa dotycząca uchylenia uchwały walnego zgromadzenia jest niewątpliwie sprawą gospodarczą. Stanowi o tym wprost art. 458 (2) kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym sprawami gospodarczymi są m.in. sprawy ze stosunku spółki. 

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Umowa przedwstępna – preludium transakcji

Weronika Poweska24 lipca 2023

Niedawno na moim profilu instagramowym – prowadzonym niejako w uzupełnieniu tego bloga – jednym z tematów była umowa przedwstępna. Post spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dzięki temu wiem, że temat umów po pierwsze nie jest Wam obcy, a po drugie jest dla Was interesujący. Zatem – “witam w klubie” 🙂

Postanowiłam zatem nieco rozszerzyć omówioną wcześniej tematykę. Ta garść teorii – która niektórym może wydać się prawniczą, nudną paplaniną ma jednak istotne przełożenie na praktykę.

Jeśli chcecie dowiedzieć się czym jest umowa przedwstępna i jakie postanowienia należy w niej zawrzeć – czytajcie dalej! 🙂

Czym jest umowa przedwstępna?

umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna to specyficzny rodzaj umowy. Ustawodawca  w art. 389 §  1 kodeksu cywilnego  zdefiniował, że jest to

umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Autorskie prawa majątkowe

Weronika Poweska04 lipca 2023

Stworzenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego niesie za sobą konsekwencje w postaci powstania dwóch rodzajów praw. Jednym z nich są właśnie autorskie prawa majątkowe, o których dziś trochę „opowiem” 🙂

Drugie – autorskie prawa osobiste – szczegółowo umówiłam w kilku niedawno udostępnionych wpisach. W zakresie praw osobistych mieści się m.in. prawo do autorstwa utworu (o którym przeczytacie tutaj). Kolejnym ich aspektem jest prawo do wykorzystania utworu zgodnie z wolą twórcy (o tej kwestii opowiedziałam w tym artykule). 

Autorskie prawa osobiste wydają się bardziej intuicyjne. Każdy bowiem wie, że przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu jest co najmniej nieeleganckie 😉 

Jednak czy można, podając autora, nieodpłatnie udostępnić czyjś utwór?  Czy tylko twórca może udzielić licencji? 

Zapraszam do lektury! 🙂

Przedmiot autorskich praw majątkowych

W przeciwieństwie do autorskich praw osobistych, prawa majątkowe nie dotyczą więzi twórcy z utworem. Ich przedmiotem są stosunki majątkowe wynikające z powstania utworu.

autorskie prawa majątkowe

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Uprawnienie do zaskarżenia uchwały

Weronika Poweska13 czerwca 2023

Niedawno zwróciłam Waszą uwagę na istniejącą w kodeksie spółek handlowych instytucję uchylenia uchwały walnego zgromadzenia. Szczegółowe omówienie przesłanek, których ziszczenie daje możliwość zaskarżenia uchwały znajdziecie tutaj. Dziś natomiast poruszę równie ważną kwestię – uprawnienie do zaskarżenia uchwały.

Kto jest uprawniony do zaskarżenia uchwały?

Zgodnie z regulacją ustawową prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:

  1. organom spółki – zarządowi lub radzie nadzorczej, a także poszczególnym członkom tych organów;
  2. akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej;
  3. akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu;
  4. akcjonariuszowi, który nie był obecny na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Jeśli chcecie poznać szczegóły – zapraszam do lektury! 

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)