Weronika Powęska

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Czy były członek zarządu może skarżyć uchwałę?

Weronika Poweska02 października 2023

Wspólne działanie nie zawsze oznacza jednomyślność – wie o tym każdy, kto uczestniczy w spółach i innego rodzaju komitywach. Bywa, że uchwała Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia) np. narusza interes wspólnika, który nie pozostaje w takiej sytuacji bezbronny. O tym, kiedy można zaskarżyć uchwałę w szczegółach przeczytacie tutaj. Kodeks spółek handlowych wskazuje także kto może żądać uchylenia uchwały. Wątpliwości budzi jednak to czy były członek zarządu mogą wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały? 

były członek zarządu

Dzisiejszy wpis poświęcę właśnie temu zagadnieniu.  Jeśli chcecie się z nimi zapoznać serdecznie zapraszam do dalszej lektury! 🙂

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Forma umowy przedwstępnej a jej skutki

Weronika Poweska11 września 2023

W jednym z ostatnich wpisów poruszyłam temat umowy przedwstępnej. Wiem, że temat umów jest dla Was interesujący. Kontynuując go w dzisiejszym wpisie odpowiem na pytanie: czy forma umowy przedwstępnej ma jakiekolwiek znaczenie?

forma umowy przedwstępnej

Forma umowy przedwstępnej – (nie)przewidziana przez ustawodawcę

W przepisach kodeksu cywilnego na próżno szukać wskazanej przez ustawodawcę obligatoryjnej formy zawarcia umowy przedwstępnej.

Oznacza to ni mniej ni więcej niż to, że umowę przedwstępną można zawrzeć w dowolnej formie.

Od tego jednak jaką formę wybierzemy może jednak zależeć bezpieczeństwo przyszłej transakcji!

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

W przypadku spełnienia ustawowych przesłanek uchylenia uchwały wskazanym przez prawodawcę podmiotom przysługuje prawo do zaskarżenia uchwały w drodze wytoczonego powództwa, które wszczyna postępowanie o uchylenie uchwały.

Dla przypomnienia, przesłankami uchylenia uchwały są:

 • sprzeczność ze statutem bądź dobrymi obyczajami oraz
 • godzenie w interes spółki lub cel w postaci pokrzywdzenia akcjonariusza. 

Kwestię przesłanek do uchylenia uchwały szczegółowo umówiłam we wcześniejszym wpisie.

Uprawnionymi do wniesienia powództwa są co do zasady organy spółki, członkowie tych organów oraz – w określonych sytuacjach – akcjonariusze (wspólnicy). 

Dziś omówię procesowe kwestie zaskarżenia uchwały.

postępowanie o uchylenie

Postępowanie o uchylenie uchwały – charakter gospodarczy

Sprawa dotycząca uchylenia uchwały walnego zgromadzenia jest niewątpliwie sprawą gospodarczą. Stanowi o tym wprost art. 458 (2) kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym sprawami gospodarczymi są m.in. sprawy ze stosunku spółki. 

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Umowa przedwstępna – preludium transakcji

Weronika Poweska24 lipca 2023

Niedawno na moim profilu instagramowym – prowadzonym niejako w uzupełnieniu tego bloga – jednym z tematów była umowa przedwstępna. Post spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dzięki temu wiem, że temat umów po pierwsze nie jest Wam obcy, a po drugie jest dla Was interesujący. Zatem – “witam w klubie” 🙂

Postanowiłam zatem nieco rozszerzyć omówioną wcześniej tematykę. Ta garść teorii – która niektórym może wydać się prawniczą, nudną paplaniną ma jednak istotne przełożenie na praktykę.

Jeśli chcecie dowiedzieć się czym jest umowa przedwstępna i jakie postanowienia należy w niej zawrzeć – czytajcie dalej! 🙂

Czym jest umowa przedwstępna?

umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna to specyficzny rodzaj umowy. Ustawodawca  w art. 389 §  1 kodeksu cywilnego  zdefiniował, że jest to

umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Autorskie prawa majątkowe

Weronika Poweska04 lipca 2023

Stworzenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego niesie za sobą konsekwencje w postaci powstania dwóch rodzajów praw. Jednym z nich są właśnie autorskie prawa majątkowe, o których dziś trochę „opowiem” 🙂

Drugie – autorskie prawa osobiste – szczegółowo umówiłam w kilku niedawno udostępnionych wpisach. W zakresie praw osobistych mieści się m.in. prawo do autorstwa utworu (o którym przeczytacie tutaj). Kolejnym ich aspektem jest prawo do wykorzystania utworu zgodnie z wolą twórcy (o tej kwestii opowiedziałam w tym artykule). 

Autorskie prawa osobiste wydają się bardziej intuicyjne. Każdy bowiem wie, że przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu jest co najmniej nieeleganckie 😉 

Jednak czy można, podając autora, nieodpłatnie udostępnić czyjś utwór?  Czy tylko twórca może udzielić licencji? 

Zapraszam do lektury! 🙂

Przedmiot autorskich praw majątkowych

W przeciwieństwie do autorskich praw osobistych, prawa majątkowe nie dotyczą więzi twórcy z utworem. Ich przedmiotem są stosunki majątkowe wynikające z powstania utworu.

autorskie prawa majątkowe

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Uprawnienie do zaskarżenia uchwały

Weronika Poweska13 czerwca 2023

Niedawno zwróciłam Waszą uwagę na istniejącą w kodeksie spółek handlowych instytucję uchylenia uchwały walnego zgromadzenia. Szczegółowe omówienie przesłanek, których ziszczenie daje możliwość zaskarżenia uchwały znajdziecie tutaj. Dziś natomiast poruszę równie ważną kwestię – uprawnienie do zaskarżenia uchwały.

Kto jest uprawniony do zaskarżenia uchwały?

Zgodnie z regulacją ustawową prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:

 1. organom spółki – zarządowi lub radzie nadzorczej, a także poszczególnym członkom tych organów;
 2. akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej;
 3. akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu;
 4. akcjonariuszowi, który nie był obecny na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Jeśli chcecie poznać szczegóły – zapraszam do lektury! 

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Miarkowanie a wysokość kary umownej

Weronika Poweska26 maja 2023

Kara umowna to rozwiązanie powszechne w kontraktach zawieranych przez przedsiębiorców. Nie zawsze jednak wysokość kary umownej jest dokładnie taka, jaką ukształtowały strony.

W niedawnym wpisie zwróciłam Waszą uwagę na instytucję miarkowania kary umownej, która służy właśnie temu, aby na nowo ukształtować wysokość kary.

Omówiłam w nim dwie ustawowe przesłanki miarkowania kary umownej, którymi są:

 • wykonanie zobowiązanie w znacznej części oraz
 • rażące wygórowanie kary umownej.

Aby przypomnieć sobie lub przybliżyć to zagadnienie zapraszam Was do zapoznania się z całością poprzedniego wpisu tutaj.

Dziś nieco uzupełnię ten wątek 🙂

wysokość kary

Przesłanki zmniejszenia (miarkowania) kary umownej nie mogą być przez sąd rozpatrywane “zero-jedynkowo”. Muszą zostać ocenione w szerszym kontekście.

Ten właśnie kontekst nadają trzy istotne kwestie:

 1. funkcje, jakie powinna spełniać kara umowna;
 2. stosunek wysokości kary umownej w odniesieniu do szkody wierzyciela;
 3. wyjątkowy charakter miarkowania kary umownej.

W tym wpisie postaram Wam się wyjaśnić jak powyższe kwestie wpływają na możliwość i zakres miarkowania kary umownej.

Zapraszam do lektury! 🙂

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Uchylenie uchwały wspólników

Weronika Poweska10 maja 2023

Dziś kilka słów o podejmowaniu – nie zawsze dobrych i we właściwy sposób – decyzji w spółkach kapitałowych. Środek ochrony dla interesów spółki i wspólnika stanowi uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenia Wspólników). Jak z pewnością wiecie, zasadą w spółkach kapitałowych jest podejmowanie czynności przez Zarząd. Niektóre działania muszą mieć jednak oparcie w uchwale wspólników.

Nie wszystkie jednak bywają podejmowane są prawidłowo. Nie każda z nich również godzi odpowiedni interes spółki i w równym stopniu każdego ze wspólników. Remedium na wyeliminowanie takiej uchwały jest jej zaskarżenie.

W jakich sytuacjach można go żądać?

Zapraszam do lektury! 🙂

uchylenie

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Współtwórczość a wykonywanie praw

Weronika Poweska18 kwietnia 2023

Dziś powracam do poruszonego wcześniej tematu. Będzie to kolejne zagadnienie z szerszej grupy, którą jest współtwórczość.

Dla tych, którzy nie czytali ostatniego wpisu lub zdążyli już zapomnieć przypomnę, że jest to sytuacja co najmniej dwie osoby stworzą jeden utwór działając według wspólnej wizji i w porozumieniu. 

O tym jakie warunki musi spełnić dana osoba oraz jaki wkład musi “wnieść” w utwór,  by można było ją uznać za współtwórcę, możecie przeczytać tutaj

Samo stworzenie utworu jest oczywiście bardzo przyjemne, ale równie dobre jest czerpanie korzyści z własnej pracy 🙂

Kolejną zatem istotną kwestią jest to, jakie prawa do utworu przysługują współtwórcom i w jaki sposób mogą je wykonywać. Dziś właśnie szczegółowo przybliżę te kwestie. 

Nie przedłużając – zapraszam do lektury!

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Zgoda wspólników spółki osobowej

Weronika Poweska04 kwietnia 2023

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach – o tym z pewnością wiecie. Pełną samodzielność i „samodecyzyjność” daje prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Niekiedy jednak – z różnych przyczyn – warto „wejść w spółkę” ze sprawdzonymi podmiotami. Czynnikiem który przed tym powstrzymuje jest przeświadczenie, że do każdej czynności będzie odtąd wymagana zgoda wspólników. 

Dziś chcę obalić ten mit omawiając (wyjątkowe!) sytuacje, w których zgoda wszystkich wspólników jest wymagana.

Jeśli chcecie dowiedzieć się w jakich przypadkach potrzebne jest porozumienie między wspólnikami spółki osobowej a kiedy możecie działać samodzielnie – zapraszam do dalszej lektury 🙂

Spółka osobowa – czyli jaka?

Zacznijmy od kwestii podstawowej 🙂 

Kodeks spółek handlowych dzieli spółki na dwie kategorie: spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Dla przypomnienia, przygotowana przeze mnie grafika, którą mogliście już zobaczyć we wpisie Grupa spółek – czyli holding po nowelizacji”. 

zgoda spółki

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)