Weronika Powęska

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej

Weronika Poweska06 listopada 2023

Czy dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej jest możliwe mimo całkowitej bierności kontrahenta? Takie pytania często zadają mi klienci, kiedy po wcześniejszym podpisaniu umowy przedwstępnej (więcej o niej przeczytacie tutaj) druga strona uchyla się od podejmowania dalszych czynności. 

dochodzenie zawarcia

Niestety, odpowiedź nie jest w każdym przypadku taka sama. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej – serdecznie zapraszam do lektury tego wpisu 🙂

Czym jest „uchylanie się” od zawarcia umowy przyrzeczonej?

Pojęcie uchylania się rozumiane jest intuicyjnie jako odmowa kontrahenta spotkania się w celu podpisania umowy przyrzeczonej. Zwykle ze złej woli lub okoliczności, za które on odpowiada.

W orzecznictwie jednak to pojęcie interpretowane jest szerzej.

Uchylanie się obejmuje zarówno przypadki umyślnego, jak i nieumyślnego, ale nieuprawnionego (bezpodstawnego) niepodejmowania czynności koniecznych do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Bez wątpliwości brak stawiennictwa w umówionym terminie i miejscu zawarcia umowy przyrzeczonej stanowi uchylanie się od jej zawarcia. 

Taki charakter może mieć jednak także nierealizowanie innych czynności, do których wykonania kontrahent zobowiązał się jeszcze przed zawarciem umowy:

– nieprzygotowanie projektu umowy przyrzeczonej, 

– brak skompletowania wymaganych do zawarcia umowy dokumentów, 

– niezebranie informacji w celu uzupełnienia umowy, czy także 

– brak podejmowania kontaktu, aby umówić dotychczas nieuzgodniony termin podpisania umowy przyrzeczonej. 

Zaniechania te, jak wspomniałam, nie muszą być zamierzone i podyktowane złą wolą. Wystarczy, że nie będą one znajdowały usprawiedliwienia.

Uzasadnieniem bezczynności drugiej strony może być wystąpienie tzw. siły wyższej – czyli okoliczności nagłe, niemożliwe do przewidzenia przy zawieraniu kontraktu i niezależne od stron. Przykładami są zjawiska podyktowane działaniem sił przyrody (pożar, powódź czy epidemia) lub działaniem władz państwowych i innych ludzi (konflikty zbrojne).

Treść umowy przedwstępnej a dochodzenie zawarcia umowy końcowej

W art. 390 § 2 kodeksu cywilnego przysądzono, że

gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przyznaję – brzmi to nieco enigmatycznie 🙂

Jak rozumieć wspomniane przez ustawodawcę “wymagania, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej”?

Takim wymaganiem jest przede wszystkim wskazany przez ustawodawcę wymóg zawarcia umowy przyrzeczonej w określonej formie.

Przyznaję jednak, że prawodawca rzadko zastrzega dla umów formę szczególną. Zatem najczęściej zawarcie umowy przedwstępnej (i przyrzeczonej) w formie pisemnej w zupełności wystarczy, a nie jest także wykluczone zawarcie takiej umowy w formie ustnej. 

Istnieją jednak wyjątki.

Przykładem jest konieczność zachowania formy aktu notarialnego dla umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Więcej o formie umowy przedwstępnej przeczytacie we wpisie: Forma umowy przedwstępnej a jej skutki.

Wśród innych wymagań wskazujemy także, m.in.:

 • uzyskanie zgody osoby trzeciej – w przypadku, gdy wymaga tego skuteczne zawarcie umowy (np. zgody wierzyciela na przejęcie długu przez inną osobę albo zgody małżonka kontrahenta na dokonanie czynności prawnych dotyczących majątku wspólnego), 
 • wydanie rzeczy – w przypadku sprzedaży tzw. rzeczy oznaczonych co do gatunku – np. 40 kg jabłek – bez dokonywania wyboru konkretnych sztuk owoców. 

Wystąpienie innych niż zachowanie odpowiedniej formy umowy przedwstępnej wymagań w odniesieniu do umowy przyrzeczonej to w praktyce jednak dość rzadka sytuacja 🙂

Dochodzenie zawarcia umowy

Jeśli dotychczasowy kontakt z kontrahentem nie pozostawia nadziei na zawarcie umowy przyrzeczonej, uprawnionemu z umowy przedwstępnej – przy zachowaniu opisanych wyżej wymagań – pozostaje jedynie wystąpienie na drogę sądową.

Wytaczając powództwo cywilne w treści pozwu musi zażądać zobowiązania pozwanego przez sąd do złożenia oświadczenia woli, jednocześnie wykazując treść umowy przyrzeczonej, która ma zostać w ten sposób zawarta.  

Co istotne, treść zawartej uprzednio umowy przedwstępnej wiąże Sąd. Bez zgody obu Stron czynności prawnej Sąd nie może modyfikować umówionych między stronami postanowień umowy przyrzeczonej!

A co w przypadku, gdy w umowie przedwstępnej nie ustalono treści wszystkich postanowień umowy przyrzeczonej? 

W takiej sytuacji Sąd dokonuje jej uzupełnienia. W tym celu musi tak zinterpretować umowę przedwstępną, aby powstałe w wyniku jej wykładni zapisy odpowiadały zgodnemu zamiarowi stron i celowi umowy. Pomocne przy ustaleniu treści “brakujących” zapisów będą także przepisy kodeksu cywilnego, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. 

Prawomocne orzeczenie sądu zastępuje oświadczenia woli obu stron nawet w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami umowa przyrzeczona powinna być zawarta w formie szczególnej! 

Powyższe kwestie szczegółowo rozważał wielokrotnie Sąd Najwyższy. W wyroku wyroku z dnia 05 września 2002 roku, sygn. akt II CKN 1035/00), wskazał, że

Zastępcza funkcja wyroku, opartego na podstawie art. 64 k.c., realizuje się ex lege w chwili jego uprawomocnienia, tym samym nie jest konieczne składanie dodatkowych oświadczeń woli w formie aktu notarialnego.

Przedstawiciele literatury rozważają także inny, niemały problem.  Sporne jest czy dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej może wiązać się z jednoczesnym domaganiem się świadczenia zastrzeżonego w tej umowie. Mówiąc po ludzku 🙂  czy łącznie z żądaniem złożenia oświadczenia można dochodzić np. zapłaty zaliczki lub wydania określonego dokumentu.

W doktrynie dopuszcza się taką możliwość. Uprawniony może więc żądać zobowiązania dłużnika do wykonania takiego obowiązku w oparciu o umowę przedwstępną. Wyrok w tym zakresie nie zastąpi jednak ani zapłaty, ani także wniosku dłużnika o wydanie określonego dokumentu. Uprawniony, w drodze następczego postępowania egzekucyjnego może jednak podjąć działania do finalnego uzyskania odpowiednio zapłaty czy dokumentu.

***

Jak widzicie uprawniony z umowy przedwstępnej nawet przy bierności drugiej strony kontraktu nie pozostaje bez szans na wykonanie umowy i zawarcie umowy “końcowej” (przyrzeczonej). 

Oczywiście, musi w tym celu podjąć odpowiednie działania przed sądem. 

Aby jednak taka możliwość w ogóle zaistniała należy zawrzeć umowę przedwstępną z tzw. “silnym skutkiem” – odpowiadającą wymaganiom stawianym przez prawo umowie przyrzeczonej.

Pamiętaj!

Już na etapie umowy przedwstępnej musisz dobrze zabezpieczyć swoje interesy i zapewnić sobie możliwość jej wykonania!

Jeżeli masz zamiar zawrzeć umowę przedwstępną i chcesz mieć pewność jej skuteczności – służę pomocą! 🙂

Pozdrawiam,

Weronika Powęska
radca prawny

***

W jednym z ostatnich wpisów poruszyłam temat umowy przedwstępnej. Wiem, że temat umów jest dla Was interesujący. Kontynuując go w dzisiejszym wpisie odpowiem na pytanie: czy forma umowy przedwstępnej ma jakiekolwiek znaczenie? […]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Weronika Powęska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez radca prawny Weronika Powęska wsparcie prawne przedsiębiorców w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez radca prawny Weronika Powęska wsparcie prawne przedsiębiorców w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: