Weronika Powęska

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Zmiana firmy spółki – osobliwy prezent :-)

Weronika Poweska21 grudnia 2022

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Nasze myśli absorbują przede wszystkim prezenty i świąteczne wypieki. I to bardzo dobrze! Na wszystko w życiu musi być właściwy czas 🙂 Dlaczego jednak, tuż przed świętami, tematem wpisu będzie zmiana firmy spółki, a nie jakaś bardziej świąteczno – prezentowa kwestia jak darowizna lub roszczenia związane z wadliwym towarem (prezentem)?

Prezent zmiana spółki

Otóż, temat ten zrodził się z praktyki, a raczej pewnych dość osobliwych pytań 🙂

Ostatnio, jeden z moich znajomych, będący Prezesem Zarządu spółki akcyjnej wpadł na dość nowatorski pomysł odnośnie prezentu dla małżonki.

Tym wigilijnym podarkiem ma być zmiana firmy ich wspólnej spółki (każde z nich dysponuje 50 %-ami akcji) na taką, która będzie uwzględniać inicjały jego partnerki.

Zatem, w jaki sposób można to zrobić? I czy będzie to mogło stanowić dla niej – jako akcjonariuszki – niespodziankę?

Zapraszam do lektury!

Zmiana firmy – który organ decyduje?

Jak wspomniałam, Pan Prezes chciał takim niecodziennym prezentem sprawić małżonce niespodziankę. Sądził bowiem, że jako jedyny członek Zarządu spółki będzie mógł samodzielnie podjąć decyzję i w dniu Wigilii oznajmić ją żonie. Musiałam niestety nieco ostudzić jego entuzjazm i stwierdzić wprost – Zarząd spółki nie ma kompetencji do zmiany firmy spółki.

Można by zapytać: skąd taki wniosek? Przecież to zarząd jako organ w spółkach kapitałowych prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę „na zewnątrz”!

Owszem, ale zmiana firmy spółki nie mieści się ani w prowadzeniu jej spraw ani jej reprezentacji.

Natomiast, musi zostać przeprowadzona w formie zmiany statutu spółki.

Jest to konsekwencją treści art. 304 § 1 pkt. 1 k.s.h., który stanowi, że obligatoryjnym elementem statutu jest firma spółki, zatem każda jej zmiana wymagać będzie także zmiany statutu.

Art.  304 § 1 k.s.h.  Statut spółki akcyjnej powinien określać:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

4) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego;

5) wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela;

6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;

7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli;

8) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej;

9) (uchylony);

10) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

Może to rodzić kolejne pytanie. Czy skoro statut, w którym zostaje obrana pierwotna firmy zostaje przyjęty przez założycieli to czy ich zgoda jest konieczna do zmiany firmy?

Znowu muszę odpowiedzieć jak prawnik: to zależy. Przede wszystkim od tego czy pozostają akcjonariuszami spółki.

W jaki sposób powinna nastąpić zmiana firmy?

W art. 430 § 1 k.s.h. wskazano wprost: zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Mówiąc o rejestrze należy przez to rozumieć rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodatkowo trzeba pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii: formie zmiany statutu. Zgodnie z 301 § 2 k.s.h. statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Tej samej formy wymaga jego zmiana.

Zmiana firmy spółki w sytuacji spółek posiadających dwóch lub więcej akcjonariuszy

Jak wspomniałam wcześniej, samo podjęcie uchwały przez akcjonariuszy jest niezbędne. Czy musi to być jednak uchwała jednomyślna?

Nie. Ustawodawca przewidział, że podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu wymaga większość 3/4 głosów (art. 415 § 1 k.s.h.).

W opisywanej przeze mnie przypadku akcjonariuszy jest dwóch – mój znajomy i jego żona. Każde z nich dysponuje 50% akcji.

Oznacza to więc, że za zmianą statutu (w zakresie zmiany firmy spółki) musi zagłosować zarówno Pan Prezes – pomysłodawca zmiany, jak i jego małżonka, „na rzecz której” ta zmiana nastąpi.

Wyjątek: zmiana firmy w jednodobowej spółce akcyjnej

Inaczej byłoby jednak, gdyby Pan Prezes był jednocześnie jedynym akcjonariuszem. Przed zawarciem przez niego związku małżeńskiego, tak właśnie było. Pewnie stąd to przekonanie, że zmienić firmę spółki powinien móc samodzielnie 🙂

Zgodnie z art. 303 § 1 k.s.h. w spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia zgodnie z przepisami niniejszego działu. Przepisy o walnym zgromadzeniu stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że w przypadku spółek jednoosobowych jedyny akcjonariusz (wspólnik) sam mógłby podjąć decyzję o zmianie firmy spółki należącą – w dalszym ciągu – do walnego zgromadzenia (w tym przypadku odbywanego przy obecności jedynego akcjonariusza, posiadającego 100% akcji).

Zwołanie zgromadzenia w celu zmiany statutu

Z uwagi na specyfikę spółek kapitałowych podjęcie uchwały na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zasadniczo wymaga zachowania pewnego formalizmu. A mianowicie Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Można je zwołać w każdym czasie.

Jak wskazano w art.  398. k.s.h. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym dziale lub w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

Co do zasady, w spółce akcyjnej każde walne zgromadzenie (zwyczajne i nadzwyczajne) zwołuje zarząd (art.  399 k.s.h.)

 Tryb zwołania walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej

Kodeks spółek handlowych przewiduje następujące sposoby zwołania walnego zgromadzenia (art.  402 k.s.h):

 • przez ogłoszenie – co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia;
 • za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską – wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia.
 • poprzez wysłanie zaproszenia na adres do doręczeń elektronicznych – pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej – także wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

W ogłoszeniu należy oznaczyć: datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

UWAGA! W opisywanej sytuacji, tj. w przypadku zamierzonej zmiany statutu, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

W takim przypadku – z niespodzianki byłyby nici… 

Nic jednak straconego! Istnieje także możliwość powzięcie uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Walne zgromadzenie odbywa się „kodeksowo” w siedzibie spółki. Oczywiście statut może zawierać odmienne postanowienia z tym jednak zastrzeżeniem, że zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem jeśli w naszym przykładzie w siedzibie spółki (w tym wypadku statut nie zmienia postanowień kodeksu) znajdą się oboje małżonkowie – to i niespodzianka może się udać. Jednak, będzie ją trzeba zrealizować z pewnym wyprzedzeniem i we współpracy (przy głosach) samej obdarowanej 🙂 Dodatkowo, notariusza trzeba także wcześniej umówić :-).

Firma spółki akcyjnej

Kodeks spółek handlowych jest bardzo liberalny w zakresie obierania firmy spółki. W myśl art. 305 k.s.h. firma spółki akcyjnej może być obrana dowolnie – z tym zastrzeżeniem, że musi wskazywać na rodzaj spółki (formę prawną). Powinna  zatem zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”. Dopuszczalne przez przepisy jest używanie w obrocie skrótu „S.A.”.

Podpowiedź co do ukształtowania firmy stanowi art.  435  kodeksu cywilnego:

art. 435 k.c.
§  1.  Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.
§  2.  Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.
§  3.  Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

Przykładowo, nic nie stoi na przeszkodzie, by do istniejącej firmy (jak planował Pan Prezes) dodać inicjały jego drugiej połowy.

Z drugiej strony, gdyby miał być to jednak jej pseudonim lub całe nazwisko – zgodnie z przywołanym wyżej przepisem – musiałby uzyskać dodatkowo pisemną zgodę małżonki.

A może wystarczyłoby samo głosowanie nad uchwałą? 🙂

Moim zdaniem w tym przypadku jest to dorozumiana zgoda i to wyrażona w „silniejszej” niż pisemna formie – aktu notarialnego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dysponować odrębnym dokumentem – pisemnym oświadczeniu o wyrażeniu ww. zgody.

Zgłoszenie zmiany firmy do Krajowego Rejestru Sądowego

Organ uprawniony i zobowiązany do zgłoszenia zmiany firmy

Pamiętając, że zmiana firmy stanowi zmianę statutu należy zwrócić uwagę na art. 430 § 2 k.s.h. , który stanowi, że zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.

Zatem wykonanie czynności zmierzających do dokonania zgłoszenia (przygotowanie odpowiednich dokumentów) mieszczące się przecież w „prowadzeniu sprawy spółki”, podobnie jak jego wypełnienie i podpisanie odpowiedniego formularza (reprezentacja spółki) jest w gestii Zarządu.

Organ ten może oczywiście upoważnić do wykonania tych czynności pełnomocnika.

Forma i elementy zgłoszenia

W składanym sądowi rejestrowemu zgłoszeniu należy wskazać okoliczność zmiany statutu podając informację o notariuszu przed którym podjęto uchwałę o jego zmianie oraz dane repertorium, w którym wpisano akt notarialny.

Zgodnie z ustawą (art. 430 § 3 k.s.h.) równocześnie z wpisem o zmianie statutu należy wpisać do rejestru zmiany danych wymienionych w art. 318 i art. 319 k.s.h.

Powyżej przywołany art. 318 k.s.h. wyznacza elementy zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu. Jeśli zmieni się którykolwiek z wymienionych w tym artykule elementów – należy dokonać zmiany zgłoszenia (wpisu) w KRS.

Art.  318 k.s.h.

Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń (…)

Zatem równolegle obok ujawnienia zmiany statutu istnieje obowiązek zgłoszenia zmiany firmy spółki. Sąd po zapoznaniu się z treścią dołączonego statutu nie zrobi tego z urzędu. Przeciwnie, niezbędny jest wniosek.

W rzeczywistości jednak sama informacja sądowi rejestrowemu nie wystarczy. Zmianę należy udokumentować. Podobnie jak wcześniej przy rejestracji spółki należało wykazać ujawniane dane. Zgodnie z art. 320 § 1 pkt 1) k.s.h. do zgłoszenia spółki należy dołączyć m.in. statut. Zatem w przypadku zmiany jego treści – należy dołączyć do zgłoszenia zmiany nową jego wersję.

Co do zasady ustalenie tekstu jednolitego zmienionego statutu jest wewnętrzną czynnością spółki służącą de facto przygotowaniu wniosku rejestrowego. Co za tym idzie obowiązek sporządzania takiego tekstu spoczywa na zarządzie.

Wyjątkowo, zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h., Walne zgromadzenie może upoważnić do wykonania tej czynności radę nadzorczą. 

Zgodnie z art.  430 § 2 k.s.h. termin na zgłoszenie zmiany statutu wynosi 3 miesiące od dnia podjęcia odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie.

Wpis sądu rejestrowego w tym zakresie będzie miał charakter konstytutywny. W konsekwencji, zmiana statutu (w tym firmy spółki) wejdzie w życie w momencie dokonania wpisu do KRS.

Pamiętajcie! Od 1 lipca 2022 r. wszelkie zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS dokonywane są elektronicznie z użyciem Portalu Rejestrów Sądowych.

Obowiązek informacyjny

Należy także pamiętać o wynikających z art. 5 § 5 k.s.h. obowiązku prowadzenia przez spółki akcyjne (nie tylko publiczne) własnych stron internetowych i zamieszczania na nich wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszeń pochodzących od spółek.

Zatem oprócz zarejestrowania zmiany nazwy spółki w KRS, po dokonaniu odpowiedniego wpisu należy przygotować także odpowiednie zmiany na stronie internetowej spółki oraz w innych wskazanych w statucie spółki rejestrach.

* * *
(Kilka słów na zakończenie)

Zmiana firmy

Szanowni Czytelnicy!

Ten post jest ostatnim przed Świętami. Z tego też względu chciałabym życzyć Wam tego, czego i sami sobie życzycie w te Święta.

Dla jednych będzie to rodzinna atmosfera i nieco szalony gwar, dla innych nomen omen święty spokój 🙂

Obok tego wszystkiego, co sami chcielibyście otrzymać w tym czasie od ludzi, Boga/losu, życzę Wam radości przeżywania tych Świąt w wybrany przez siebie sposób.

W te Święta spójrzmy na innych, ale też na siebie nieco łagodniejszym okiem.

Na życzenia noworoczne przyjdzie jeszcze czas! 🙂

Pozdrawiam Was serdecznie! Udanego, świątecznego wypoczynku!

Weronika Powęska
radca prawny

***

Kompetencje spółki dominującej

Dziś omówię zasadnicze kompetencje spółki dominującej przysługujące wobec spółek zależnych. A także – słowem wstępu – jej odpowiedzialność względem spółek zależnych.

Jest to kolejny post cyklu, którego tematem jest uchwalone niespełna dwa miesiące temu prawo holdingowe [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Weronika Powęska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez radca prawny Weronika Powęska wsparcie prawne przedsiębiorców w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez radca prawny Weronika Powęska wsparcie prawne przedsiębiorców w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: